Objava je zadnji put ažurirana 11.11.2019. u 7:43

U moru raznih vrsta i oblika kredita koje nam banke danas nude sve popularniji postaju krediti na osnovu zaloga vrijednosnih papira. Danas postoje dvije osnovne vrste kredita koje možete realizirati ako ste već vlasnici nekih od dionica a to su Margin i Lombardni krediti. Njihova temeljna razlika je to što je prvi po svojoj svrsi namjenski i služi prvenstveno za trgovanje vrijednosnim papirima, a drugi je nenamjenski (lombard = nenamjenski kredit). Kako se u praksi mnogo ljudi tek po prvi put susreće s mogućnošću uzimanja ovih kredita pokušat ćemo na jednostavan način objasniti proceduru njihova odobravanja, naravno njihovu svrhu i namjenu te odgovoriti na pitanja na koja klijenti najčešće traže odgovor.

Što je to margin kredit?

Margin kredit je namjenski kredit kojeg banka odobrava na osnovu zaloga dionica koje klijent već ima u vlasništvu (ovo je ključno, ne možete dobiti kredit za kupnju dionica ako nemate dionice) . On je prvenstveno namijenjen klijentima koji imaju iskustva na tržištu kapitala i koji principom poluge nastoje ostvariti željeni prinos. Svaka banka ima jednu ili više lista dionica – 1. listu dionica – obično najlikvidnije dionice, 2. lista – manje likvidne dionice većeg rizika koje daju manji ponder za odobravanje kredita na osnovu kojih odobravaju margin kredite. Kredit se odobrava u postotku od tržišne vrijednosti dionica koju klijent zalaže, a taj postotak se kreće obično od 50 do 100% ovisno o odlukama pojedine banke te o listi (1. ili 2.) na kojoj se dionice nalaze. Uzmimo primjer da klijent želi dobiti margin kredit, a posjeduje 100 dionica Podravke d.d. (PODR-R-A) i 50 dionica Franck d.d. (FRNK-R-A). Ako uzmemo da dionica Podravke vrijedi 500 kuna i da se nalazi na prvoj listi (1. lista = ponder 1 = znači za vrijednost dionica banka odobrava isti iznos kredita), a da dionica Francka vrijedi 2.000 kuna i da se nalazi na drugoj listi (ponder 0,5 = banka odobrava kredit u iznosu od 50% vrijednosti dionica), koliki iznos kredita možemo dobiti? Vrlo jednostavno = 100 kom Podravke x 500kn x 1 + 50 kom Francka x 2.000 x 0,5 = 100.000 kn.

Znači iako imamo dionice koje trenutno na tržištu vrijede 150.000 kn, banka će nam odobriti samo 100.000 kn kredita.

Kako bi navedene dionice služile kao zalog za odobreni kredit moraju se prenijeti putem SDA sa klijentove slobodne pozicije na bančin račun skrbništva. U tu svrhu direkcija skrbništva banke radi zahtjev za prijenos dionica kojeg klijent telefonski ili putem E-računa u SDA potvrđuje sa svojim PIN-om. Kada su dionice sjele na skrbnički račun, novčana sredstva iz odobrenog kredita isplaćuju se na novčani račun unutar skrbništva koji služi samo za trgovanje dionicama. Klijent za odobrena sredstava sada može kupovati nove dionice, ali isto tako i prodavati one prvotno založene. Sve dionice koje se na taj način kupuju i prodaju nalaze se u SDA na skrbničkom računu banke, a ne na klijentovoj slobodnoj poziciji i zajedno s novčanim sredstvima služe kao zalog za odobreni kredit.

Kako se cijena dionica na tržištu svakodnevno mijenja tako se mijenja i vrijednost klijentovog portfelja koji služi kao zalog. Banke su zbog toga odredile granice koje se obično kreću u okvirima od 150 do 200%, odnosno te granice određuju koliko mora biti vrijednost portfelja u odnosu na odobreni kredit. Također, svaka banka postavlja stope tolerancije do kojih se tolerira pad vrijednosti portfelja (obično 10 – 30%). Ako je primjerice naša banka odredila standardno pokriće od 200%, i stopu tolerancije od 10% vrijednost našeg portfelja ne smije pasti ispod 180%. vrijednosti kredita jer u tom slučaju nastupa margin call. Margin call je poziv klijentu da podmiri pad vrijednosti portfelja – što on može učiniti uplatom u novcu ili doregistracijom novih dionica. U slučaju da klijent to ne učini banka će biti prisiljena naplatiti kredit prodajom dionica koje služe kao zalog. Klijent najčešće ima vremenski rok (jedan do tri dana) da podmiri obvezu iz margin calla. Isto tako, ako naša vrijednost portfelja raste, banka na zahtjev klijenta može osloboditi onaj dio dionica/novca koji premašuje 200%-tno pokriće kredita.

U primjeru bi to značilo ako smo uzeli 100.000 kn margin kredita i za cijeli iznos kupili nove dionice, ukupna vrijednost tih novih dionica + vrijednost dionoca koje smo založili (sve zajedno su na skrbničkom računu) moraju ukupno vrijediti 150 ili 200 tisuća kuna. Koliko točno ovisi o uvjetima u banci koja odobrava kredit. Važno je napomenuti kako ne moramo uzeti kredit na temelju svih dionica koje imamo već možemo založiti samo dio.

Kamatna stopa na margin kredite kreće se oko 10%, na kredit se obično plaća samo mjesečna kamata dok se glavnica podmiruje u cijelosti po dospijeću (ili prijevremeno). Također, banke obično naplaćuju i skrbniče naknade s obzirom na vrijednost portfelja koji se nalazi na skrbništvu a koje variraju od pojedine do pojedine banke.
Na kraju, treba ponoviti da je margin kredit proizvod za iskusne ulagače koji imaju znanje i vještine prepoznati prilike koje se na tržištu nude i koji su spremni preuzeti povećan rizik.
Trend is your friend

Autor: Davor Pintar

Facebook Komentari